Ugrás a fő tartalomra

Hitvallásunk

Gyakran kérdezik tőlünk: Hiszitek-e mindazt, ami a Bibliában írva van?

Amit hiszünk és vallunk:

Hisszük, hogy a Biblia Isten szent Igéje, mely Isten kiválasztott emberein keresztül, a Szentlélek ihletése által adatott nekünk. Bizonyságot tesz az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, és egyben a hit egyetlen, tévedhetetlen zsinórmértéke:

Ti azért kutatjátok az Írásokat ... pedig azok rólam tesznek bizonyságot (János 5,39).

Az Írások tanításai és parancsolatai ma is érvényesek, hiszen:
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsidók 13,8).

Hiszünk a Szentháromságban:

Az Atyá Istenben –

A Fiú Istenben, a mi Urunkban és Megváltónkban, Jézus Krisztusban –

és a Szentlélek Istenben –

a Szentháromság Egy Istenben, aki magát három személyben nyilatkoztatta ki az emberiségnek, akik bizonyságot tesznek egymásról:

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (János 1,1.14).

Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett (János 17,4–5).

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek (János 16,13).

Amint azt az Apostoli Hitvallás kimondja, hisszük, hogy Isten üdvözítő terve a mi Urunk Jézus Krisztusban végeztetett el.

Az üdvösség szükségességét Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében fejezi ki:
Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét (Róma 3,22–23).

Egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak a halálával és feltámadásával Isten megnyitotta számunkra az üdvösséghez vezető utat:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(János 3,16).
És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk (Apostolok Cselekedetei 4,12).

Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek... (Róma 3,24–25).

Hisszük, hogy az igaz egyház minden hívő közössége, és azokból áll, akik Jézus Krisztust Uruknak és Megváltójuknak vallják, és lélekben és igazságban szolgálják Őt. Ez az Ő teste,

és Ő a feje a testnek (Kolossé 1,18).

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (1Korinthus 12,12–13).

Hisszük, hogy a Máté 28,19–20 szerint minden keresztény ember kötelessége a mi Urunk Jézus Krisztus megmentő üzenetét szóval és tettel hirdetni:

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Minden keresztény szolgálata és elhívása az, hogy Jézus szava szerint cselekedjen, aki a legfontosabb parancsolatként a következőt adta elénk:

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből... Szeresd felebarátodat, mint magadat (Máté 22,37.39).

Ez magában foglalja azt is, hogy bizonyságot teszünk a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, és mindennapjainkban az Ő parancsolatai szerint élünk.

Evangéliumi Mária-Nővériség, Darmstadt

Hírlevél

Itt regisztrálhat, ha időről időre naprakész információkat (csak németül) szeretne kapni a darmstadti Kánaánból.